Algemene Voorwaarden

 • 1 – Identiteit van de ondernemer
 • 2 – Toepassingsgebied
 • 3 – Aanbod
 • 4 – Bestelling – overeenkomst
 • 5 – Overeengekomen prijs
 • 6 – Betaling
 • 7 – Levering
 • 8 – Op maat gemaakte producten
 • 9 – Herroepingsrecht  bij verkoop op afstand
 • 10 – Controle, klachten en garantie
 • 11 – Aansprakelijkheid
 • 12 – Intellectuele eigendom
 • 13 – Overmacht
 • 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 • 15 - GDPR - privacypolicy

Art. 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Wendy Gybels -  Scented Wick, eenmanszaak

Maatschappelijke zetel: Langerloweg 42, 3600 Genk, België

E-mailadres: info@scentedwick.be en scentedwicksoycandles@gmail.com

KvK-nummer: 0761.988.844

BTW-nummer: BE 0761.988.844

Website: www.scentedwick.be

Art. 2 – Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Scented Wick en op elke tot stand gekomen overeenkomst, waaronder ook de overeenkomst op afstand , tussen Scented Wick en de klant.
 2. Alvorens te kunnen overgaan tot bestelling van een product dient de klant steeds voorafgaandelijk de algemene voorwaarden door te nemen en uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt, bij gebreke waaraan de bestelling niet kan worden afgerond. Elke  bestelling van de klant geldt dan ook als een aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
 3. De ongeldigheid van deze voorwaarden of van één van de hierna vermelde clausules van deze voorwaarden brengt de geldigheid van de overeenkomst en de andere clausules niet in het gedrang. In dergelijk geval wordt de betwiste clausule in onderling overleg vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke clausule.

Art. 3 – Aanbod

 1. Het aanbod van Scented Wick bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken.
 2. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten op de website van SCENTED WICK gelden evenwel slechts bij benadering, zijn indicatief en niet bindend. Kleuren en aanbrengen van decoratie kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid gezien het handgemaakte karakter. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. De in een aanbod opgenomen producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
 5. Elk aanbod geldt slechts zolang de voorraad strekt en zal vermeld worden indien het artikel op voorraad is of niet

Art. 4 – Bestelling – overeenkomst

 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn.
 2. Scented Wick is steeds gerechtigd om een bestelling te weigeren in navolgende gevallen:
 • indien de klant minderjarig blijkt te zijn;
 • indien in het aanbod een kennelijke vergissing of een kennelijke fout werd begaan;
 • indien het leveringsadres zich niet in België of Nederland bevindt;
 • indien de voorraad van een bepaald artikel is uitgeput;
 • indien er sprake is van overmacht, kwade trouw of rechtsmisbruik;
 • indien er geen betaling werd ontvangen;
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 2, tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst en bijgevolg het aanbod aanvaardt.
 2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Scented Wick onverwijld via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Art. 5 – Overeengekomen prijs

 1. Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, 21% BTW, taksen en exclusief de verzendkosten. 
 2. Het bedrag van de leverings- en verzendkosten wordt aangegeven op de website en alleszins duidelijk vermeld vooraleer de bestelling definitief is.

Art. 6 – Betaling

 1. Een aankoop is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
 2. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld.
 4. Voor online aankopen aanvaard Scented Wick Bancontact, Paypal, Creditcard, Ideal. 

Art. 7 – Levering

 1. De levering vindt ten vroegste plaatst na ontvangst van de volledige betaling en met een maximumtermijn van 7 dagen
 2. Na ontvangst van de volledige betaling, worden de bestelde producten geleverd binnen de termijn zoals aangegeven bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Producten in voorraad worden binnen 3 werkdagen verzonden.
 3. De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 4. Tenzij anders vermeld, worden leveringen uitgevoerd door Bpost en kunnen deze gebeuren aan huis, in een postpunt of in een Bpost pakjesautomaat.
 5. Scented Wick is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner.
 6. Thuislevering is mogelijk in een straal van 15km en moet duidelijk aangegeven worden bij het plaatsen van een bestelling, indien niet aanwezig wordt de verzendkost in rekening gebracht
 7. Leveringen naar Nederland zijn mogelijk, de leverkost wordt hier duidelijk aangegeven bij het plaatsen van de bestelling

Art. 8 – Producten die op maat zijn gemaakt

 1. Bestellingen van op maat gemaakte en gepersonaliseerde producten kunnen enkel geannuleerd worden indien Scented Wick nog geen aanvang heeft genomen met het maken van de producten.

Art. 9 – Herroepingsrecht (bedenktermijn) bij verkoop op afstand

 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
 2. De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder motivering en zonder betaling van een boete, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product te herroepen en dit conform de hierna weergeven voorwaarden en modaliteiten.
 3. De in lid 2 weergegeven termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang:
  • hetzij de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het product heeft ontvangen;
  • hetzij, in geval van meerdere producten of producten samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het laatste product, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • hetzij, in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, de dag nadat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

 4. De klant informeert Scented Wick van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen door een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, over te maken aan Scented Wick per email naar info@scentedwick.be Ten laatste 14 kalenderdagen na de melding van de herroeping aan Scented Wick bezorgt de klant de producten terug of overhandigt die aan Scented Wick of aan een persoon die door Scented Wick gemachtigd is om de producten in ontvangst te nemen. De klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

De klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 2. Tijdens de bedenktermijn verbindt de klant er zich toe om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant verbindt er zich tevens toe om het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen waarbij als uitgangspunt geldt dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel mag doen.
 3. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig om de goede werking van het product vast te stellen.
 4. Binnen 14 dagen na de melding van herroeping aan Scented Wick en op voorwaarde dat de klant de producten daadwerkelijk heeft teruggestuurd (minstens een bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd aan Scented Wick wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de bestelling heeft betaald.
 5. De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in navolgende gevallen:
  • de geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
  • de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar;
  • de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
  • de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

 6. Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


  Modelformulier voor herroeping


  (dit formulier alleen invullen en terugzenden via e-mail wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  a. Aan: [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

  b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*
   

  c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
  d. [Naam consumenten(en)]
  e. [Adres consument(en)]
  f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Art. 10 – Controle, klachten en garantie

 1. Scented Wick garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden producten zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie.
 2. Scented Wick werkt met natuurlijke materialen. Alle natuurlijke materialen hebben hun eigen unieke karakter zodat kleuren en decoratie kunnen afwijken gezien het handgemaakte karakter
 3. De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.
 4. De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan  Scented Wick mee te delen. Bij gebreke aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan Scented Wick binnen twee maanden na de vaststelling ervan verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Scented Wick in te stellen.
 5. In het geval van een gebrek aan conformiteit heeft de klant recht op herstel of vervanging van het product binnen een redelijke termijn.
 6. De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, wijziging van goederen door de klant, beschadiging ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, opzet, nalatigheid of een door een onoordeelkundige behandeling.

Art. 11 – Aansprakelijkheid

 1. Scented Wick is niet aansprakelijk voor typefouten die de klant zelf heeft verzonden
 2. Scented Wick is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.
 3. De eventuele aansprakelijkheid van Scented Wick  is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.
 4. Scented Wick  is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden.
 5. Scented Wick is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.
 6.  Scented Wick is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden. Elk product wordt geleverd met daarbij horende veiligheids-en gebruikstips. Scented Wick is niet verantwoordelijk bij schade door niet naleven van de gebruikstips bij elk product. 

Art. 12 – Intellectuele eigendom

 1. De website, logo’s, foto’s, beelden, teksten, werken op website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Scented Wick , of bij leveranciers / andere rechthebbenden liggen.
 2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Scented Wick,  leveranciers of andere rechthebbenden.

Art. 13 – Overmacht

 1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
 2. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

Art. 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Alle overeenkomsten tussen Scented Wick en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Behoudens andersluidend dwingend recht, valt elke betwisting tussen partijen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van Scented Wick   ressorteert.

Art. 15 - GDPR privacypolicy

GDPR

Via deze privacy policy informeert Scented Wick . u over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke gegevens worden verwerkt?
Scented Wick verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling zoals naw gegeven, telefoonnummers, email adressen en indien van toepassing factuurgegevens.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Een persoonlijk en/of bedrijfsaccount aan te maken
– Het verwerken van uw bestelling
– De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling. Het verzenden van uw bestelling
– Om te voldoen aan wet- en regelgeving

Inzage in uw gegevens
U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door info@scentedwick.be te contacteren

Bezoekgegevens website
Scented Wick bewaart cookies indien u de website bezoekt. U kan hiervoor steeds kiezen de cookies uit te schakelen of om cookies te weigeren.

Delen of verkopen van gegevens
Scented Wick  deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Scented Wick bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Scented Wick mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Scented Wick richten door een e-mail te sturen naar info@scentedwick.be onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Scented Wick de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Datalek
Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden door Scented Wick .  Deze Privacy Policy is het laatst gewijzigd 25 januari 2021

 

Scented Wick
Langerloweg 42
3600 Genk- België
Eenmanszaak, BTW vrijstellingsregeling ondernemingsnr. 0761.988.844